Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Sklep internetowy https://poduszkowcy.pl zwany dalej „Sklepem”.
Właścicielem sklepu jest spółka MOODI sp. z o.o. Zwana dalej „Administratorem”.
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, a w razie pytań lub wątpliwości wyślij do nas wiadomość e-mail na adres biuro@poduszkowcy.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest właściciel Sklepu: MOODI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zakręcie, ul. Górna 21j, 05-077 Zakręt, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-, zarejestrowana pod numerem KRS 0000966839, o numerze NIP: 5322099225 i REGON: 521810780. Kapitał zakładowy: 5000 PLN w pełni opłacony.
Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów Sklepu. Dane przekazane przez Klientów oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych
Administrator przetwarza dane pozyskiwane przez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Cele przetwarzania
Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
• wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
• prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO)
• ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
• przesyłanie biuletynu informacyjnego (Newsletter) zawierającego informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO)
• informowanie o dostępności produktów na prośbę Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO)
• udzielania odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO)
• przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU S.A. oraz PayPal („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
• badanie satysfakcji i zbieranie opinii na temat sklepu i produktów
Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach określonych powyżej następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

Podanie danych oraz skutek ich niepodania
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
• zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
• z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
• przesyłanie biuletynu informacyjnego (Newsletter) zawierającego informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie - niepodanie danych osobowych niezbędnych do celu przesyłania Newslettera skutkować będzie brakiem możliwości przesłania Newslettera.
• informowanie o dostępności produktów na prośbę Klienta – niepodanie danych niezbędnych do poinformowania o dostępności produktów skutkować będzie brakiem możliwości poinformowania o dostępności produktów.
• udzielanie odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza – niepodanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi napytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego skutkować będzie brakiem możliwości przesłania pytania oraz brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.

• w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
• w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

Zakres przetwarzania danych osobowych
• dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz informacje dotyczące płatności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP,
• dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP
• dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.
• dla celu przesyłania Newslettera: imię i nazwisko klienta oraz adres e-mail.
• dla celu informowania o dostępności produktów zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej
• dla celu udzielenia odpowiedzi na pytanie wysłane za pośrednictwem formularza: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
• dla celu badania satysfakcji i zbierania opinii na temat sklepu i produktów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane kontaktowe, jak adres oraz zakres zamówienia.

Okres przetwarzania
Dane są usuwane/przechowywane zgodnie z wymogami handlowymi i podatkowymi. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:
• dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
• dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
• dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).
• dla celu przesyłania biuletynu informacyjnego (Newsletter) zawierającego informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie., do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera – nie dłużej niż 2 miesiące od momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera
• dla celu informowania o dostępności produktów: przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej
• dla celu udzielania odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza – nie dłużej niż dwa miesiące od momentu udzielenia odpowiedzi
Bezpieczeństwo danych
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne i fizyczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Prawa osoby, której dane dotyczą
W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:
• Prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych, w tym na marketing produktów własnych MOODI sp. z o.o., a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt poprzez przesłanie wiadomości pisemnie na adres Administratora danych.

TECHNOLOGIE

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Państwa w ramach Sklepu:
1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Sklepu. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Sklepu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
W celu korzystania ze strony internetowej https://poduszkowcy.pl niezbędne jest posiadanie:
1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.


Polityka COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych
Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:
• przewoźnicy, którzy zajmują się dostawą przesyłek kurierskich oraz podmioty prowadzące platformy do wspierania zarządzania wysyłkami.
• operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności, którymi mogą być:
a) mBank S.A.
b) PayU S.A..
c) PayPal
• podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz hostingu
• producentom w celu dokonania bezpośredniej wysyłki towarów do Klientów.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: e-mail biuro@poduszkowcy.pl
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.