Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia wstępne

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.poduszkowcy.pl jest MOODI sp z o.o. z siedzibą w Zakręcie, ul. Górna 21J (zwana dalej: „Poduszkowcy”), REGON: 521810780,
NIP: 532-209-92-25, KRS 0000966839

1,2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

1.3. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- pod adresem E-sklep Poduszkowcy, ul. Widoczna 55a, 05-462 Majdan,

- telefonicznie pod numerem 570 609 956

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@poduszkowcy.pl,

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą MOODI sp z o.o., wpisaną do KRS 0000966839, NIP 532-209-92-25, REGON 521810780

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.poduszkowcy.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Informacje ogólne

3,1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3,2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3,3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3,4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Poduszkowcy.pl

4.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

4.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Poduszkowcy.pl przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

5. Zamawianie towarów

5.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.poduszkowcy.pl

5.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

5.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) ;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7. Ceny

7.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

7.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

7.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i sklep poduszkowcy. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Poduszkowcy zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

7.4. Poduszkowcy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
7.5 W przypadku zamówienia złożonego spoza obszaru celnego Unii Europejskiej kupujący może ponieść inne, dodatkowe koszty związane z tzw. długiem celnym, a więc obowiązkiem uiszczenia należności przywozowych przez kupującego-konsumenta, który będzie też importerem danego towaru.

8. Dostępność zamówionych towarów

8.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

8.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia najszybciej jak to tylko możliwe.

9. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sklep Poduszkowcy może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

10. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

10.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

10.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

10.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia chyba, że wynikną sytuacje wyjątkowe.

10.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

10.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

10.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Poduszkowcy.pl firma kurierska.

11. Formy płatności za zamówienie

11.1. Za pobraniem: opcja dostępna przy zamówieniu na wskazany adres lub do paczkomatu.

11.2. Przelew: dostępne są przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów Poduszkowców. Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.

11.3. Bezpośrednio na konto : 70114020040000300282548560
11.4. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który ją wydał), płatność odbywa się za pośrednictwem PayPal. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.

12. Umowa sprzedaży

12.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.poduszkowcy.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że sklep Poduszkowcy może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

12.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

13. Wykonanie umowy – termin

13.1 W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy lub odbiorze salonie stacjonarnym, sklep Poduszkowcy zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, sklep Poduszkowcy niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13,2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

13,3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru/wysyłki jest najdłuższy podany termin.

13.4 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru), lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.


14. Koszt dostawy

14.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

14.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

- w przypadku odbioru osobistego – 0,00 PLN brutto;

- w przypadku przesyłki kurierem i płatności online – 19,00 PLN brutto;

- w przypadku przesyłki kurierem i płatności przy odbiorze – 24,00 PLN brutto;

15. Odstąpienie od umowy

15.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

15.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

15.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

- pocztą na adres: Poduszkowcy 05-462 Majdan ul. Widoczna 55a,

- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@poduszkowcy.pl,

- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „zwroty”,

- przez wypełnienie i wysłanie formularza online, dostępnego w panelu Klienta przy każdym zamówieniu; w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż sklep otrzymało jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Sklep Poduszkowcy zaleca jedynie korzystanie z formularza online dostępnego w panelu Klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

15.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

15.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep Poduszkowcy zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP, oraz opłatę za „pobranie”), nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

15,6 Przy zwrocie części produktów wartość zwrotu zostanie pomniejszona o przysługujące wcześniej progi rabatowe.

15.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

15.7. Sklep Poduszkowcy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

15.8. Rzeczy należy odesłać na adres Poduszkowcy Majdan 05-462 ul Widoczna 55a, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

15.9. Zwrot rzeczy dokonany będzie na koszt klienta.

15.10. Klient może także zwrócić rzecz salonie działającym w Majdanie 05-462 ul. Widoczna 55a. Dostarczenie do salonu odbywa się na koszt Klienta.

15.11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15.12 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,,

b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

16. Reklamacje

16.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów sklep Poduszkowcy ponosi odpowiedzialność za wady.

16.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Poduszkowcy może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


16.3. Reklamację można złożyć w salonie stacjonarnym, drogą mailową lub pocztową.

16.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez sklep Poduszkowcy formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, w panelu Klienta, przy każdym zamówieniu.

16.5. Sklep Poduszkowcy umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt sklepu. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza reklamacji (dostępnego w panelu Klienta) z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.

16.6. Sklep Poduszkowcy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

16.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar/ lub towar wolny od wad, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: biuro@poduszkowcy.pl

16.8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w sklepie Poduszkowcy, należna Klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie zwrócona Klientowi na konto bankowe lub w salonie stacjonarnym po wcześniejszym potwierdzeniu.

16.9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

16.10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w salonie stacjonarnym – Klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru Klienta poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest obowiązany odebrać towar w salonie, w którym składał reklamację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

§ 17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


18. Wystawienie faktury

18.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

18.2. Sklep Poduszkowcy nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

18.1. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, sklep Poduszkowcy przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.